مالیات شرکت

آیا در صورت ثبت شرکت در محل استیجاری به مالک مالیات تعلق می گیرد ؟

پاسخ

سلام بعله موجر مشمول مالیات بر اجاره خواهد شد مالک موظف است مطابق با تبصره 9 ماده 53 موظفید ماهانه مالیات بر اجاره را از اجاره بها پرداختی کسر و به اداره مالیاتی پرداخت نمایید. موجر نیز موظف است تیر ماه سال بعد، اظهارنامه درآمد بر اجاره تنظیم و ارسال نماید. در صورت انجام ندادن تکالیف فوق، طرفین مشمول جرائم خواهند شد. درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست­ و پنج ‌درصد(25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد. در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعا تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34/1 متر معافیت سایر نقاط می باشد. و در مورد املاک تجاری: ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفا صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد: الف- تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول. ب- تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول. ج- مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده، باز هم در صورتیکه هرکونه سوال مالیاتی از قسمت پرسش و پاسخ بپرسیذ

مقاله‌های مرتبط: