ورشکستگی

آیا کسی که مغازه به دلیل ورشکستگی تعطیل کرده است باید مالیات بپردازد ؟

پاسخ

سلام بایدبه اداره دارایی عدم فعالیت وضرروزیان خودراگزارش نمایید ودر اظهارنامه عملکرد در خرداد ماه عدم فعالیت رد کنید .

مقاله‌های مرتبط: