ارزش و افزوده

زمان پرداخت ارزش افزوده چه برجی در سال هست ؟

پاسخ

سلام در حال حاضر، پرداخت آن بر اساس خوداظهاری است. مودیان میبایست در پایان هر سه ماه، اظهارنامه خود را از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ثبت نمایند. براساس قانون تا۱۵ بعدار پایان هرفصل وقت داریدارزش افزوده را ردکنید و پرداخت آن صورت بگیرد

مقاله‌های مرتبط: