حسابداری داخلی شرکت

آیا حسابداری داخلی شرکت باید به مالیات تحویل داد ؟

پاسخ

سلام بستگی به صنف کاریتون داره و اینکه اگر شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ثبت کرده باشید و اداره دارایی ثبت نام کرده باشید و کداقتصادی گرفته باشید در پایان سال مالی باید گزارش کامل از حسابها را در اظهارنامه عملکرد(در خرداد و تیرماه )رد کنید و تحریر دفاتر انجام بدهید و در انتها مورد رسیدگی قرار می گیرید و انجام خدمات حسابداری شرکتتون را باید به مالیات تحویل داد که براساس اطلاعات سیستمی شما و مستندات موجود میزان مالیات ابزاری شما صحتش برای اداره دارایی مشخص می شود و اگر این رویه رو انجام ندهید مشمول جریمه می شوید

پاسخ

مقاله‌های مرتبط: