عدم تهیه و ارسال معاملات فصلی

عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده 169 مکرر شامل چه جرائمی می باشد ؟

پاسخ

عدم تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر مشمول جریمه ۱% مبلغ کل معاملات لیست می باشد.

مقاله‌های مرتبط: