صندوق مکانیزه پزشکان

من مطب دارم و صندوق مکانیزه برای مالیات تهیه نکردم میخوام بدونم این کار اجبار ی هست و باید صندوق مکانیزه پزشکان تهیه کنم و آیا شامل جریمه هم میشم به علت تاخیر

پاسخ

بله حتما باید تهیه کنید صندوق مکانیزه پزشکان را طبق آئین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ از ابتدای سال ۹۸ الزامی میابشد و درصورت رعایت نکردن شامل جریمه میشوید

مقاله‌های مرتبط: