محاسبه جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی چگونه است؟

راهنمای مطالعه


  • جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
  • مقـررات مربوط به مهلـت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست

سازمان تامین اجتماعی با توجه به وظایف خود به عنوان یک نهاد عمومی تاثیرگذار روی بازارکار و تولید، نقش اصلی را در پشتیبانی از کارگاه های تولیدی، خدماتی و به طور کلی نیروی انسانی دارد. بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی، وجوهی که برای استفاده از مزایای این سازمان پرداخت می شود، حق بیمه نام دارد. کل مبلغ حق بیمه ، 30 درصد از حقوق می باشد. از کل مبلغ حق بیمه 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر است.

جریمه عدم پرداخت حق بیمه، در بیمه تامین اجتماعی با توجه به ماده 11 قانون، دو نوع می باشد. جریمه عدم ارسال لیست کارکنان و جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه. . مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما می باشد و در صورت عدم پرداخت جریمه سنگینی خواهد شد. اما منظور از لیست حق بیمه چیست؟ کارفرمایان باید لیست بیمه کارکنان را تهیه و در انتهای هر ماه لیست را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

بر اساس قانون، اگر کارفرما از ارائه لیست حق بیمه در انتهای هر ماه به سازمان تامین اجتماعی خودداری کند و حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکند، با جریمه های سنگینی روبرو خواهد شد. در واقع جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه 2% به ازای هر یک ماه به نسبت جمع کل حق بیمه محاسبه می شود. در مورد جریمه تاخیر ارسال لیست نیز نحوه محاسبه جریمه به میزان 10 % بر جمع کل حق بیمه می باشد. اما چه زمانی این جریمه اعمال می شود؟

  • در صورت عدم ارسال لیست و بدهکار شدن کارفرما
  • تاخیر در ارسال لیست پرسنل شاغل به شعب اجرایی صندوق
  • در صورت محاسبه حق بیمه بیکاری در کارگاه های پیمانکاری

مقـررات مربوط به مهلـت پرداخت حق بیمه و ارسال لیست

توجه به اینکه کارفرمایان و کارآفرینان از شرکای سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند، اطلاع از قوانین مرتبط با بیمه و پرداخت های حق بیمه می تواند به صورت دو طرف در رشد و ارتقای خدمات برای هر دو طرف مفید واقع شود. این قوانین و مقررات توسط سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقررات پرداخت حق بیمه ارائه شده است. با توجه به نقش کمک کننده تامین اجتماعی درحوزه کار و کارآفرینی اطلاع از قوانین این مجموعه می تواند برای محاسبه جریمه کارفرمایان مفید واقع گردد. در ادامه مقررات مربوط به پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان برای عدم پرداخت حق بیمه را شرح خواهیم داد :

1- در تمامی کارگاه های مشـمول قانـون بیمه تأمین اجتماعی، کارفرمایان باید صورت دستمـزد و حقـوق همه بیمه شـدگان و حق بیمـه و بیمه بیکاری مربـوط به هر مـاه را حداکثـر تـا پایـان آخرین روز ماه بعـد با آخرین تغییرات به سـازمان تأمین اجتماعـی ارسـال و پرداخـت نماینـد. اگر کارفرمایـان از تنظیـم و ارسـال صـورت دستمـزد و حقـوق بیمه شـدگان خـودداری کننـد یا بـه ترتیبی که با موافقت قبلی سـازمان معین میشـود در مـورد ارسـال صـورت دستمـزد یـا حقـوق عمـل نکننـد، ملـزم بـه پرداخت جریمه نقدی به میزان 10 درصد مبلغ حق بیمه همان ماه خواهند شد.

2- لیسـتهای ارسـالی کارفرما و بازرسـیهای انجـام گرفتـه در ماههایی که کارفرما لیسـت را در مهلت مقرر ارسـال داشـته اسـت، مشمول جریمه عدم ارسال لیست نمی شوند.

3- کارفرمایـان تبعه کشـورهای خارجی شامل اشـخاص حقیقـی و حقوقی که در ایـران دارای کارگاه مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی بـوده و مشـغول به فعالیـت هستند، جریمـه تأخیـر یـا عـدم ارسـال لیسـت آنهـا هماننـد کارفرمایان ایرانی محاسبه می شود.

4- تمامی پیمانکارانـی کـه لیسـت کارکنان شـاغل در قـرارداد در دوره اجـرای پیمان را ارسال کرده اند، مشـمول جریمه عدم ارسـال لیسـت نخواهد شد، اما در ماههایـی کـه لیسـت کارکنـان خـارج از مهلت قانونـی ارسـال می شود، جریمه تأخیر ارسـال لیسـت به حدود 10درصد حق بیمه تعلق گرفته، محاسـبه خواهد شد.

5- بدهیهای اعلام شـده به تمامی کارفرمایـان در کارگاه ها و پیمانـکاران از تاریخ قطعیت شامل دو درصد جریمه تأخیر تادیه ماهیانه می شود.

6- مابه التفاوت هـای وابسته بـه حقـوق، حـق سـنوات، اضافـه کاری و حقـوق کارکنـان جدید در سـازمانها، مؤسسـات عمومـی دولتـی و شـهرداریها ، در صورتیکـه لیسـتهای مربوطـه حداکثـر ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تعیین شده پرداخت نشوند، مشمول جریمه خواهند شد.

7- در کارگاههـای مشـمول قانـون معافیـت از پرداخت حق بیمه، سـهم کارفرمـا تـا میـزان 5 نفـر کارگر، مهلت ارسـال لیسـت و پرداخت حق بیمه حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد است.

امیدوارم خواندن این مقاله برایتان مفید بوده باشد. در صورتی که سوالی در مورد جریمه بیمه دارید می توانید آن را از قسمت پرسش و پاسخ با ما در میان بگذارید

بر اساس قوانین سازمان تامین اجتمامی ، تدوام ارائه خدمات بیمه ای به نیروی کار در گرو پرداخت به موقع حق بیمه به سازمان می باشد. عدم پرداخت به موقع حق بیمه و تاخیر در ارائه لیست بیمه شدگان موجب تحمیل هزینه های اضافی با سازمان شده و منجر به جریمه های سنگین برای کارفرمایان می شود. بنابراین پرداخت به موقع موجب ارائه خدمات بهتر می شود. کارفرمایان با پرداخت به موقع حق بیمه می توانند به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی تاثیرگذار در زمینه کار و کارآفرینی در زمینه ارائه خدمات بهتر یاری رسانند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

                                                                                                 

                                                                  linkedin                    twitter                 telegram

پیشنهاد میکنیم این مقالات رو بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست