تراز آزمایشی چیست؟ | تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه

تراز آزمایشی چیست؟ | تفاوت تراز آزمایشی با ترازنامه

راهنمای مطالعه

 • ویژگی، تراز آزمایشی چیست.
 • آیا تفاوتی در تراز آزمایشی با ترازنامه وجود دارد؟
 • چند نوع تراز آزمایشی داریم؟
 • مهمترین اشتباهاتی که تراز آزمایشی باعث میشود. محاسبه تراز نشود.
 • چه اشتباهاتی در تراز آزمایشی اثر ندارد؟
 • آیا اشتباهاتی است که موجب ثبت زدن جدید شود.

 

مانده گیری حساب ها در پایان هر ماه که در دفتر کل ثبت و مورد استفاده برای گزارش مالی میباشد.تراز آزمایشی گفته میشود. که برای تهیه، تراز آزمایشی نام حساب و مانده گیری آن را در ستون های بدهکار یا بستانکار می نوسیم، که باید نتیجه آن با جمع مانده با مانده بستانکار برابر باشد. اگر در تراز آزمایشی، جمع بدهکار و بستانکار با هم مساوی نباشد.در نتیجه گیری شاهد سه اتفاق زیر خواهیم بود

1.عدم انتقال صحیح اعداد از دفتر روزنامه به کل
2. عدم انتقال مانده درست از دفتر کل به تراز آزمایشی
3.عدم تشخیص مانده حساب از نظر بدهکاری یا بستانکاری

ویژگی، تراز آزمایشی چیست.

در تراز آزمایشی میتوان تمامی حساب ها و سود وزیان را همزمان دید و مقایسه کرد. هدف از تراز آزمایشی ثبت موجودی کالاهای بدهکار و بستانکاردر دفتر کل و به وجود آوردن اطلاعات لازم برای گزارش گیری پایان دوره میباشد.در صورت تساوی بودن بدهکار و بستانکار این اطمینان را میتوان داشت که تمامی محاسبات که از دفتر روزنامه به کل انتقال داده شده است مساوی بوده است.و مانده بدهکار و بستانکار هر حساب به طور صحیح حساب شده است ودر تراز آزمایشی نیز درست جمع زده شده است.

آیا تفاوتی در تراز آزمایشی با ترازنامه وجود دارد؟

در اصل در تراز آزمایشی حسابدار برای کنترل و توازن برای مانده گیری دفتر کل میباشد ولی در ترازنامه صورت مالی یک شرکت یا موسسه در یک دوره مالی نشان داده میشود.و نکته قابل توجه این است که در تراز آزمایشی 4 ستون برای گردش بدهکار و بستانکار نشان دهنده جمع گردش عملیات روزنامه میباشد.و دوم اینکه در تراز آزمایشی حساب های دائم و موقت آورده میشود.اما در تراز نامه فقط مانده حساب دائمی گزارش میشود.که به نوعی سند افتتاحیه دوره مالی به حساب می آید.

چند نوع تراز آزمایشی داریم؟

تراز ازمایشی دو ستونی:کاربردی ترین شکل تراز دو ستونی است. در این شکل که در ان مانده تمام حسابهای دفتر کل در دو ستون بدهکار و بستانکار زیر هم ثبت میشود. و با جع ستون باید تراز باشد یعنی مانده بدهکار با مانده بستانکار یکی باشد که در این صورت است که تمامی اسناد حسابداریما تراز بوده و کامل در دفتر کل ثبت شده است.

تراز آزمایشی چهار ستونی:به دلیل نشان دادن گردش حسابها استفاده بیشتری برای مدیران دارد.و در چهر ستون تهییه میشود. که دو ستون بدهکار وبستانکار در هر سطر یکی پر میشود ولی ستون های گردش مالی هر دو همزمان پر میشوند.

تراز ازمایشی شش ستونی: برای یک بازده زمانی مشخص تهیه میشود و در آن گردش حساب پیش ازدوره و طی دوره نشان داده میشود

تراز آزمایشی هشت ستونی:ترازی که در آن مانده ابتدای دوره، یا افتتاحیه نیز نمایش داده شود. تراز هشت ستونی گفته میشود.

مهمترین اشتباهاتی که تراز آزمایشی باعث میشود. محاسبه تراز نشود.

 • اشتباه نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر کل و دفتر معین
 • ثبت زدن مبلغی در بدهکار به جای بستانکار
 • اشتباه در مانده گیری حساب ها
 • اشتباه در انتقال مبلغ حسابها به تراز آزمایشی
 • اشتباه در جمع ستون بدهکار وبستانکار
 • انتقال مانده بدهکار یک حساب به ستون بستانکار و بر عکس
 • اگر اشتباهی رخ داد برای سریع به دست آوردن اشتباهات میتوان از تقسیم استفاده کرد.

اگر تفاوت بین جمع ستونهای بدهکار و بستانکار بر 2 قابل تقسیم باشد نشان دهنده آن آست که یک مانده بدهکار در ستون بستانکار یا یک مانده بدهکار در ستون بستانکار وجود دارد. واگر تفاوت بین ستون های بدهکار و بستانکار تراز ازمایشی بر 9 تقسیم شود ممکن است دو نوع اشتباه رخ داده شده است.

چه اشتباهاتی در تراز آزمایشی اثر ندارد؟

کلیه مبالغ مندرج که در بدهکار ثبت شده، با مبالغ که در بستانکار ثبت شده یکی است.
مانده بدهکار یا بستانکار حسابها به درستی محاسبه و به تراز آزمایشی نقل شده است
جمع ستونهای بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی صحیح است

آیا اشتباهاتی است که موجب ثبت زدن جدید شود.

امروزه شرکت های حسابداری با نرم افزار های دقیق حسابداری درصد خطا را در ثبت زدن تراز نامه خیلی کم کرده است.ولی اگر این 3 خطا رخ دهد باید ثبت از اول انجام شود

 • حسابدار اشتباها جابجایی در نام حساب داشته است
 • حسابدار اشتباها مبلغی غیر از مبلغ واقعی ثبت کرده است
 • حسابدار اشتباها نام حساب دیگری را ثبت کرده است

این صفحه را به اشتراک بگذارید