قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

طبق اصولی که در قانون آمده همه کار فرمایان و کارگران مکلف به رعایت قانون کار میباشند. در دستورات تامین اجتماعی همه کارفرمایان مکلفند تا اشخاص حقوقی را به نمایندگی خود تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده و کارکنان خود را از حقوق و مزایا نقدی و غیر نقدی پوشش بدهند. ما مطالب مرتبط به این موضوع را در ادامه بررسی میکنیم.