مالیات اشخاص حقیقی

عملکرد اشخاص حقیقی (فعالیت اقتصادی) به نوع عملکرد واحد صنفی شان باید اطلاعات لازم خود را در سایت مالیات وارد کنند تا به درستی مالیات خود را پرداخت کرده تا مشمول جریمه نشوند.