مالیات بر ارزش افزوده

دو لت ها برای کسب در آمد برای هزینه های جاری کشور یک روش غیر مستقیم گرفتن مالیات را به اجرا گذاشته اند. که به آن مالیات بر ارزش افزوده گفته میشود. در بخش تولید هر محصولی که تولید میشود کالای مصرفی دارد، که در هر بخش مصرف میشود مالیات مواد اولیه تولید شده را خود مصرف کننده، در نهایت پرداخت میکند که به آن مالیات بر ارزش افزودده میگویند.