صندوق مکانیزه املاک

صندوق مکانیزه املاک

طبق قانون مالیات های مستقیم کلیه املاک داران موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش می باشند تا با روشن شدن خرید و فروش ها و ثبت صاحبان ملک ها برای سیستم دارایی کشور بسیار مهم است در این راستا صندوق مکانیزه فروشگاهی قابل نصب و مورد تایید اداره دارایی است.