صندوق مکانیزه املاک

 

طبق قانون مالیات های مستقیم کلیه املاک داران موظف به نصب صندوق مکانیزه فروش می باشند تا با روشن شدن خرید و فروش ها و ثبت صاحبان ملک ها برای سیستم دارایی کشور بسیار مهم است در این راستا صندوق مکانیزه فروشگاهی قابل نصب و مورد تایید اداره دارایی است.

فهرست