صندوق مکانیزه دارایی

 

 در فرآیند تولید برای مشخص شدن جریان گردش فعالیت پولی نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی  جزء الزامات برای سازمان امور مالیاتی کشورها می باشد. به طور کلی سازمان امور مالیاتی کشور برای ایجاد ثبات و نظم و نظارت بر زنجیره تولید و مبادلات کالاها برای مودیان، استفاده از این نرم افزار جزء الزامات می باشد.

فهرست