صندوق مکانیزه پزشکان

 

از انجایی که در امد پزشکان  و قابل روئیت بودن آن برای اداره مالیات بسیار مهم بود با دستور اداره کل مالیات کشور نصب و راه اندازس صندوق مکانیزه دارایی پزشکان الزامی شد تا با فرار مالیاتی کمتری از این قشر روبرو باشند. که با نصب صندوق فروش و کارت خوان این مشکل به کلی برطرف خواهد شد.

فهرست